KENDRIYA VIDYALAYA No. 1 G.C.F.
Phone: 0761 2678853Email: gcf1jabalpurkv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय क्रं १ जी.सी.एफ.
 
KENDRIYA VIDYALAYA No. 1 G.C.F.
CBSE Affiliation No. 1000005
 
CBSE Affiliation No. - 1000005 School No. - 03318 New E Mail ID of KV 1 GCF -gcf1jabalpurkv@gmail.com.
CONTACT US
 Shri Arvind Singh Thakur-PRINCIPAL

-0761-2628353-gcf1jabalpurkv@gmail.com
 Sh S K Singh-General Manager & Chairman

GCF , Jabapur -0761-2331495-gcf.ofb@nic.in